برای مشاهده نسخه اصلی و صحیح سایت لطفا نرم افزار فلش را بر روی مرور گر خود نصب و فعال نموده و سایت را مجددا بارگذاری نمایید Get Adobe Flash player
صفحه اصلی > وسایل باغ و باغچه > دستگاه چمن زن
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

فهرست تمام دستگاه چمن زن ، ها Brushcutters Trimmer

خرید و فروش دستگاه چمن زن ، های دست دوم

مشخصات و قیمت دستگاه چمن زن ،

عکس کالانام - مدل محصولخلاصه مشخصاتقیمت کالا - تومان
عکس دستگاه چمن زن Einhell E-RT 350دستگاه چمن زن Einhell E-RT 350مدل : چمن زن ، نوع تغذیه : برق شهری ، نوع موتور : الکتریکی ، قدرت موتور : 0،35 "داده نشده" ، حجم مخزن سوخت : ندارد ، نوع تیغ : پلاستیکی ، وزن : 2،8 ، 0 تومان
عکس دستگاه چمن زن Einhell RG-ET 4530دستگاه چمن زن Einhell RG-ET 4530مدل : چمن زن ، نوع تغذیه : برق شهری ، نوع موتور : الکتریکی ، قدرت موتور : 0،45 "داده نشده" ، حجم مخزن سوخت : ندارد ، نوع تیغ : پلاستیکی ، وزن : 2،5 ، 0 تومان
عکس دستگاه چمن زن Einhell RT 350دستگاه چمن زن Einhell RT 350مدل : چمن زن ، نوع تغذیه : برق شهری ، نوع موتور : الکتریکی ، قدرت موتور : 0،35 "داده نشده" ، حجم مخزن سوخت : ندارد ، نوع تیغ : پلاستیکی ، وزن : 2،8 ، 0 تومان
عکس دستگاه چمن زن Flymo Contour 500 XTدستگاه چمن زن Flymo Contour 500 XTمدل : چمن زن ، نوع تغذیه : برق شهری ، نوع موتور : الکتریکی ، قدرت موتور : 0،5 "داده نشده" ، حجم مخزن سوخت : ندارد ، نوع تیغ : پلاستیکی ، وزن : 3،7 ، 0 تومان
عکس دستگاه چمن زن Flymo Mini Trim Auto Plus STدستگاه چمن زن Flymo Mini Trim Auto Plus STمدل : چمن زن ، نوع تغذیه : برق شهری ، نوع موتور : الکتریکی ، قدرت موتور : 0،3 "داده نشده" ، حجم مخزن سوخت : ندارد ، نوع تیغ : پلاستیکی ، وزن : 1،8 ، 0 تومان
عکس دستگاه چمن زن Flymo Trimmer
 Mini Trim STدستگاه چمن زن Flymo Trimmer Mini Trim STمدل : چمن زن ، نوع تغذیه : برق شهری ، نوع موتور : الکتریکی ، قدرت موتور : 0،23 "داده نشده" ، حجم مخزن سوخت : ندارد ، نوع تیغ : پلاستیکی ، وزن : 1،8 ، 0 تومان
عکس دستگاه چمن زن Hitachi CG22EASدستگاه چمن زن Hitachi CG22EASمدل : چمن زن ، نوع تغذیه : بنزین ، نوع موتور : دو زمانه احتراق درونی، 21،1 cm.M3 ، قدرت موتور : 0،63 "داده نشده" ، حجم مخزن سوخت : 0،43 ، نوع تیغ : پلاستیکی،4xفلز تیغ کارد ، وزن : 4،4 ، 0 تومان
عکس دستگاه چمن زن Hitachi CG22EJ (SLB)دستگاه چمن زن Hitachi CG22EJ (SLB)مدل : چمن زن ، نوع تغذیه : بنزین ، نوع موتور : دو زمانه احتراق درونی، 21،1 cm.M3 ، قدرت موتور : 0،63 "داده نشده" ، حجم مخزن سوخت : 0،43 ، نوع تیغ : پلاستیکی ، وزن : 4،3 ، 0 تومان
عکس دستگاه چمن زن Hitachi CG27EJ (NB)دستگاه چمن زن Hitachi CG27EJ (NB)مدل : چمن زن ، نوع تغذیه : بنزین ، نوع موتور : دو زمانه احتراق درونی، 26،9 cm.M3 ، قدرت موتور : 0،88 "داده نشده" ، حجم مخزن سوخت : 0،67 ، نوع تیغ : پلاستیکی ، وزن : 5،1 ، 0 تومان
عکس دستگاه چمن زن Husqvarna 545FXدستگاه چمن زن Husqvarna 545FXمدل : چمن زن ، نوع تغذیه : بنزین ، نوع موتور : دو زمانه احتراق درونی، 45،7 cm.M3 ، قدرت موتور : 2،2 "3" ، حجم مخزن سوخت : داده نشده ، نوع تیغ : تیغ ، وزن : 8،1 ، 0 تومان
عکس دستگاه چمن زن Husqvarna 545RXدستگاه چمن زن Husqvarna 545RXمدل : چمن زن ، نوع تغذیه : بنزین ، نوع موتور : دو زمانه احتراق درونی، 45،7 cm.M3 ، قدرت موتور : 2،1 "2،8" ، حجم مخزن سوخت : 0،9 ، نوع تیغ : 3-x فلز تیغ کارد ، وزن : 8،4 ، 0 تومان
عکس دستگاه چمن زن Husqvarna 555FXدستگاه چمن زن Husqvarna 555FXمدل : چمن زن ، نوع تغذیه : بنزین ، نوع موتور : دو زمانه احتراق درونی، 53،3 cm.M3 ، قدرت موتور : 2،8 "3،8" ، حجم مخزن سوخت : 1،1 ، نوع تیغ : تیغ ، وزن : 8،1 ، 0 تومان
عکس دستگاه چمن زن Makita DBC4510-Dدستگاه چمن زن Makita DBC4510-Dمدل : چمن زن ، نوع تغذیه : بنزین ، نوع موتور : دو زمانه احتراق درونی، 45 cm.M3 ، قدرت موتور : 2،3 "3،1" ، حجم مخزن سوخت : 1 ، نوع تیغ : تیغ ، وزن : 7،9 ، 0 تومان
عکس دستگاه چمن زن Makita DST310دستگاه چمن زن Makita DST310مدل : چمن زن ، نوع تغذیه : بنزین ، نوع موتور : دو زمانه احتراق درونی، 30 cm.M3 ، قدرت موتور : 1 "1،36" ، حجم مخزن سوخت : 0،4 ، نوع تیغ : پلاستیکی ، وزن : 4،5 ، 0 تومان
عکس دستگاه چمن زن Makita EBH253Uدستگاه چمن زن Makita EBH253Uمدل : چمن زن ، نوع تغذیه : بنزین ، نوع موتور : دو زمانه احتراق درونی، 24،5 cm.M3 ، قدرت موتور : 0،8 "1" ، حجم مخزن سوخت : 0،5 ، نوع تیغ : تیغ، پلاستیکی ، وزن : 5،9 ، 0 تومان
عکس دستگاه چمن زن Partner B 250 Bدستگاه چمن زن Partner B 250 Bمدل : چمن زن ، نوع تغذیه : بنزین ، نوع موتور : دو زمانه احتراق درونی، 25 cm.M3 ، قدرت موتور : 0،7 "1" ، حجم مخزن سوخت : 0،5 ، نوع تیغ : تیغ، پلاستیکی ، وزن : 5،5 ، 0 تومان
عکس دستگاه چمن زن Partner B 320 Bدستگاه چمن زن Partner B 320 Bمدل : چمن زن ، نوع تغذیه : بنزین ، نوع موتور : دو زمانه احتراق درونی، 32 cm.M3 ، قدرت موتور : 0،9 "1،1" ، حجم مخزن سوخت : داده نشده ، نوع تیغ : تیغ، پلاستیکی ، وزن : 6 ، 0 تومان
عکس دستگاه چمن زن Partner BC 433 Bدستگاه چمن زن Partner BC 433 Bمدل : چمن زن ، نوع تغذیه : بنزین ، نوع موتور : دو زمانه احتراق درونی، 33 cm.M3 ، قدرت موتور : 0،9 "1،2" ، حجم مخزن سوخت : داده نشده ، نوع تیغ : تیغ، پلاستیکی ، وزن : 6،8 ، 0 تومان
عکس دستگاه چمن زن Partner BC435Bدستگاه چمن زن Partner BC435Bمدل : چمن زن ، نوع تغذیه : بنزین ، نوع موتور : دو زمانه احتراق درونی، 35 cm.M3 ، قدرت موتور : 0،9 "1،2" ، حجم مخزن سوخت : 0،6 ، نوع تیغ : تیغ، پلاستیکی ، وزن : 7،2 ، 0 تومان
عکس دستگاه چمن زن Partner Colibri II Sدستگاه چمن زن Partner Colibri II Sمدل : چمن زن ، نوع تغذیه : بنزین ، نوع موتور : دو زمانه احتراق درونی، 25 cm.M3 ، قدرت موتور : 0،7 "1" ، حجم مخزن سوخت : 0،34 ، نوع تیغ : پلاستیکی ، وزن : 3،6 ، 0 تومان